Beleidsplan 2018 – 2019

Algemene doelstellingen
Het beleid van de Stichting wordt bepaald door de drie stichtingsdoelen, te weten:

  • steun aan Bijbelgetrouwe kerken in Breda e.o.;
  • diaconale ondersteuning aan hen die hulp behoeven;
  • stimuleren en ondersteunen van lokaal missionair werk.

Doelstellingen 2018-2019
Het beleid van de komende periode zal niet afwijken van het beleid van voorgaande jaren. Evenals de voorafgaande jaren blijft de prioriteit liggen bij de laatste doelstelling. Daarmee wordt feitelijk ook steun verleend aan het realiseren van de eerste doelstelling. Incidenteel wordt in het kader van het missionaire werk ook diaconale steun gegeven, zodat de tweede doelstelling zijdelings aan de orde komt.

In 2006/2007 heeft onze Stichting langjarige hulp toegezegd aan de Chr. Gereformeerde Mattheüskerk te Breda-Noord. Deze kerk heeft sinds 1 januari 2007 een missionair/maatschappelijk werker in Breda-Noord in dienst. Sinds 2009 is daar Joost Slagboom vier dagen per week grotendeels voor diaconaal/missionair werk actief. De Stichting gaat er – na kennisneming van het beleid van de Mattheüskerk -vanuit dat Joost Slagboom na zijn pensionering medio 2018 zal worden opgevolgd door een nieuwe werker voor tenminste drie dagen per week.

Onze Stichting financiert voor het overgrote deel de projectkosten die verbonden zijn aan het missionaire werk. In 2016 en 2017 bedraagt deze bijdrage € 22.000 (zie het jaarverslag 2016 op de website www.oogvoorbreda.nl).

Het bestuur voorziet een stabilisering van de inkomsten en daarmee ook van de uitgaven ten behoeve van het project.

Voor de komende twee jaar wordt uitgegaan van de volgende prognose:

Jaar               Inkomsten in €          Uitgaven in €
2018               24.000                        23.000 (waarvan naar project 22.000)
2019               24.000                        23.000 (waarvan naar project 22.000)

Doelstelling is om de komende jaren minimaal € 1.000 per jaar toe te voegen aan de reserves.

Het bestuur streeft er naar om tenminste vier bestuursleden te hebben.

Werving van gelden
Het verwerven van financiële middelen gebeurt door een vaste achterban periodiek te informeren over het gesteunde project. De halfjaarlijkse Nieuwsbrief, geschreven door de missionair werker, is daarbij het belangrijkste instrument. Ook worden de gevers jaarlijks per brief bedankt voor hun bijdragen. Daarnaast wordt de Stichting onder de aandacht gebracht via publiciteit in onder meer Opbouw (het maandblad van de Mattheüskerk) en de eigen website www.oogvoorbreda.nl.

Beheer en kosten
Het bestuur streeft ten aanzien van alle inkomsten en uitgaven maximale transparantie na. Alle binnenkomende gelden worden – na aftrek van noodzakelijke kosten zoals bankkosten en kosten van drukwerk – besteed aan de doelen van de Stichting. Besteding van middelen geschiedt slechts na overleg binnen het bestuur. Tenminste twee bestuursleden hebben doorlopend inzicht in de bankrekening. Contante betalingen worden niet gedaan. Indien een donateur een contante gift schenkt, wordt deze in voorkomend geval via de bankrekening zichtbaar gemaakt. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; alleen aantoonbare onkosten worden vergoed. De kosten van het verwerven van middelen dienen lager te zijn dan 4% van het jaarbudget.

Het bestuur van Stichting Oog voor Breda (November 2017):

  • J. van der Bent, voorzitter
  • B.M. Fioole, secretaris
  • S.S. Kaimondo, penningmeester
  • A. Janssens, bestuurslid