Beleidsplan 2020 – 2021

Algemene doelstellingen
Het beleid van de Stichting wordt bepaald door de drie stichtingsdoelen, te weten:

  • steun aan Bijbelgetrouwe kerken in Breda e.o.;
  • diaconale ondersteuning aan hen die hulp behoeven;
  • stimuleren en ondersteunen van lokaal missionair werk.

Doelstellingen 2020-2021

Het beleid van de komende periode zal niet afwijken van het beleid van voorgaande jaren. Evenals de voorafgaande jaren blijft de prioriteit liggen bij de derde doelstelling. Daarmee wordt feitelijk ook steun verleend aan het realiseren van de eerste doelstelling. Incidenteel wordt in het kader van het missionaire werk ook diaconale steun gegeven, zodat de tweede doelstelling zijdelings aan de orde komt.

In 2006/2007 heeft onze Stichting langjarige hulp toegezegd aan de Chr. Gereformeerde Mattheüskerk te Breda-Noord. Deze kerk heeft mede daardoor sinds 1 januari 2007 een betaalde werker in Breda-Noord in dienst gehad. Sinds medio 2018 heeft de Mattheüskerk drie nieuwe parttimewerkers in dienst. Voor het werk onder vluchtelingen werd in juni 2019 tijdelijk een andere parttime werker in dienst genomen, die eerst als vrijwilliger actief was. Voor de aanstelling van laatstgenoemde kwamen extra middelen vrij via onze stichting. Op dit moment is niet bekend op welke wijze dit werk wordt voortgezet en gefinancierd na haar pensionering medio 2020. Hiermee wordt in dit beleidsplan dus geen rekening gehouden.

Onze Stichting financiert voor het overgrote deel de projectkosten die verbonden zijn aan het missionaire werk. In 2018 bedroeg deze bijdrage € 22.000 (zie het jaarverslag 2018 op de website www.oogvoorbreda.nl).

Het bestuur voorziet een stabilisering van de inkomsten en daarmee ook van de uitgaven ten behoeve van het project.

Voor de komende twee jaar wordt uitgegaan van de volgende prognose:

Jaar               Inkomsten in €          Uitgaven in €
2020               24.000                        23.000 (waarvan naar project 22.000)
2021               24.000                        23.000 (waarvan naar project 22.000)

Doelstelling is om de komende jaren minimaal € 1.000 per jaar toe te voegen aan de reserves.

Het bestuur streeft er naar om tenminste vier bestuursleden te hebben.

Werving van gelden

Het verwerven van financiële middelen gebeurt door een vaste achterban periodiek te informeren over het gesteunde project. De halfjaarlijkse Nieuwsbrief, geschreven door de werkers, is daarbij het belangrijkste instrument. Ook worden de gevers jaarlijks per brief bedankt voor hun bijdragen. Daarnaast wordt de Stichting onder de aandacht gebracht via onder meer Opbouw (het maandblad van de Mattheüskerk) en de eigen website www.oogvoorbreda.nl.

Beheer en kosten

Het bestuur streeft ten aanzien van alle inkomsten en uitgaven maximale transparantie na. Alle binnenkomende gelden worden – na aftrek van noodzakelijke kosten zoals bankkosten en kosten van drukwerk – besteed aan de doelen van de Stichting. Besteding van middelen geschiedt slechts na overleg binnen het bestuur. Tenminste twee bestuursleden hebben doorlopend inzicht in de bankrekening. Contante betalingen worden niet gedaan. Indien een donateur een contante gift schenkt, wordt deze in voorkomend geval via de bankrekening zichtbaar gemaakt. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; alleen aantoonbare onkosten worden vergoed. De kosten van het verwerven van middelen dienen lager te zijn dan 4% van het jaarbudget.

Het bestuur van Stichting Oog voor Breda (Oktober 2019):

  • J. van der Bent, voorzitter
  • B.M. Fioole, secretaris
  • Chr. Heuts, penningmeester
  • A. Janssens, bestuurslid