Beleidsplan 2022 – 2023

BELEIDSPLAN STICHTING OOG VOOR BREDA VOOR 2022-2023

Algemene doelstellingen
Het beleid van de Stichting wordt bepaald door de drie stichtingsdoelen, te weten:

  • steun aan Bijbelgetrouwe kerken in Breda e.o.;
  • diaconale ondersteuning aan hen die hulp behoeven;
  • stimuleren en ondersteunen van lokaal missionair werk.

Doelstellingen 2022-2023
Het beleid van de komende periode zal niet afwijken van het beleid van voorgaande jaren.
Evenals de voorafgaande jaren blijft de prioriteit liggen bij de derde doelstelling. Daarmee
wordt feitelijk ook steun verleend aan het realiseren van de eerste doelstelling. Incidenteel
wordt in het kader van het missionaire werk ook diaconale steun gegeven, zodat de tweede
doelstelling zijdelings aan de orde komt.

In 2006/2007 heeft onze Stichting langjarige hulp toegezegd aan de Chr. Gereformeerde
Mattheüskerk te Breda-Noord. Deze kerk heeft mede daardoor sinds 1 januari 2007 een
betaalde werker in Breda-Noord in dienst gehad. Sinds medio 2018 heeft de Mattheüskerk
nieuwe parttimewerkers in dienst (thans zijn dit Corline Schouten en Bas Keijzer). Voor het
werk onder vluchtelingen is nu een vrijwilliger op basis van een vrijwilligerscontract actief
(Kees Paans).

Onze Stichting financiert voor het overgrote deel de projectkosten die verbonden zijn aan het
missionaire werk. In 2020 bedroeg deze bijdrage € 22.000 (zie het jaarverslag 2020 op de
website www.oogvoorbreda.nl).

Het bestuur voorziet door diverse ontwikkelingen een daling van de inkomsten en daarmee
ook van de uitgaven ten behoeve van de Mattheüskerk.
Voor de komende twee jaar wordt uitgegaan van de volgende prognose:

Jaar        Inkomsten in €        Uitgaven in €
2022         19.000                            19.000 (waarvan naar project 18.000)
2023         13.000                            13.000 (waarvan naar project 12.000)

Het bestuur streeft er naar om tenminste vier bestuursleden te hebben.

Werving van gelden
Het verwerven van financiële middelen gebeurt door een vaste achterban periodiek te
informeren over het gesteunde project. De halfjaarlijkse Nieuwsbrief, geschreven door de
werkers, is daarbij het belangrijkste instrument. Ook worden de gevers jaarlijks per brief
bedankt voor hun bijdragen. Daarnaast wordt de Stichting onder de aandacht gebracht via
onder meer Opbouw (het maandblad van de Mattheüskerk) en de eigen website
www.oogvoorbreda.nl .

Beheer en kosten
Het bestuur streeft ten aanzien van alle inkomsten en uitgaven maximale transparantie na.
Alle binnenkomende gelden worden – na aftrek van noodzakelijke kosten zoals bankkosten

en kosten van drukwerk – besteed aan de doelen van de Stichting. Besteding van middelen
geschiedt slechts na overleg binnen het bestuur. Tenminste twee bestuursleden hebben
doorlopend inzicht in de bankrekening. Contante betalingen worden niet gedaan. Indien een
donateur een contante gift schenkt, wordt deze in voorkomend geval via de bankrekening
zichtbaar gemaakt. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden;
alleen aantoonbare onkosten worden vergoed. De kosten van het verwerven van middelen
dienen lager te zijn dan 4% van het jaarbudget.